Zahrady pro seniory 

Senioři jsou v dnešní populaci poměrně velkou skupinou lidí, kterou nelze jednoznačně zařadit do kategorie handicapovaných. Mají však, vzhledem ke svému věku, různá pohybová, smyslová a zdravotní omezení, a je velice vhodné specificky utvářet prostor pro jejich pobyt.  

Průměrná délka života se v České republice stále zvyšuje. To, společně s nízkou porodností znamená i zvyšování podílu seniorů na celkové počtu v populace. V současnosti u nás žije již 1 435 000 lidí starších 65ti let, což je  více než 13 % obyvatel. Tento trend je patrný v celém vyspělém světě. Počet seniorů bude dále narůstat, je předpoklad, že v roce 2020 budou staří lidé představovat 35% celkové populace ve vyspělé Evropě.

U starších lidí dochází většinou ke kombinacím několika omezení, týkajících se pohybu a orientace v prostoru. Velká část seniorů trpí poškozením zraku, což velice ztěžuje jejich orientaci. V kombinaci se ztíženou schopností učit se a vstřebávat nové informace a nové principy lze nohem hůře využívat některých postupů, které se běžně používají pro zrakově handicapované. Právě u seniorů je velmi důležité využívat zbytků zraku používáním kontrastních barev, výrazné označování překážek apod. Ostatní smysly bývají často také poškozeny nebo nějakým způsobem omezeny, proto nelze zcela dobře využívat principu echolokace (orientace dle sluchu). Také vnímání hmatem bývá omezeno. Kombinací postižení zraku a sluchu dochází ke změnám vnímání prostoru, na které si starší člověk jen těžko zvyká. Proto je nutné členit prostor jednoduše, přehledně, jasně, tak, aby pohyb v něm byl co nejvíce intuitivní. Je potřeba vyvarovat se jakýchkoliv náhlých nečekaných změn, výrazně označovat překážky, nepoužívat velké množství různých prvků, které by mohly tříštit pozornost a vést tak ke zmatení.

Většina seniorů má nějaké pohybové omezení. Často je spojené s poškozením kloubů. Chůze do schodů je velmi namáhavá, ale i k chůzi do kopce je většinou potřeba opora – zábradlí. Často je těžké nohy vůbec nadzvednout, typická je šouravá chůze seniorů. Díky tomu může i malá nerovnost znamenat škobrtnutí a případný pád. Na druhou stranu povrch nesmí být nikdy příliš hladký. V tomto případě totiž může snadno dojít k podklouznutí hole nebo chodítka, což znamená opět nebezpečí upadnutí.

Specifikem zahradní architektury je používání rostlin. V zahradách seniorů bychom se měli vyvarovat veškerých druhů s trny. Tyto rostliny totiž mohou „chytat“ za šaty. To často způsobí náhlé uleknutí, které zhoršuje psychickou pohodu. Toto mluví především proti používání pnoucích a velkých keřových růží v domovech pro seniory. I obyčejné keře, které svými větvemi zasahují dZahradní slavnost v zahradě pro seniory, Brno, Arménskáo cest, jsou nevhodné.

Nezanedbatelná je také psychická stránka působení zahrad. Základní požadavkem je to, aby zahrada v žádném případě nepůsobila smutně. Je vhodné se vyvarovat smutečních převislých forem rostlin a také druhů, které jsou typické pro hřbitovy (zeravy, sloupovité jalovce). Mnoho seniorů dané téma vnímá velmi citlivě a může se stát, že je jim pobyt v zahradě především díky těmto druhům rostlin nepříjemný. Je vhodné používat hodně kvetoucích rostlin a především velkokvěté druhy. Bílá barva květů působí často chladně a smutně, navíc tyto barvy díky postižení zraku mnoho lidí vůbec nevidí. Ale žlutá a oranžová působí teple, vesele. Lehce poškozený zrak zmírňuje kontrasty a jas, a tak se nemusíme bát přílišné barevnosti. Je vhodné používat i druhy rostlin, které do zahrady přilákají zvířata – stromy s bobulemi pro ptáky, oříšky pro veverky nebo květy, které lákají motýly (např. komule). Přítomnost zvířat je velmi vhodným zpestřením a obveselením seniorů.

Základním problémem při řešení zahrad u specializovaných zařízení pro seniory je psychika jeho obyvatel. Starší lidé bývají často zatrpklí a smutní. Příčin je mnoho, ať již zdravotní stav a z toho plynoucí omezení, pocit nesoběstačnosti, osamocení, opuštěnosti. To často vede k uzavírání se do sebe a odmítání cokoliv dělat. Tedy i jít na zahradu. A právě pro to je důležité, aby byla zahrada pro seniory bezpečná a hlavně příjemná, aby na ně působila veselým, živým dojmem. Kromě barevných květin a zvířat by v zahradě neměla chybět voda, a to především tekoucí voda. Člověka vždy fascinovaly fontánky a drobné vodopádky. To vše může i u nejzatrpklejšího člověka znovu vzbudit zájem a chuť do života.

U seniorů – zahrádkářů vzniká s věkem a s ním spojeným fyzickým omezením další problém. Vždy byli zvyklí zahradničit, pěstovat, sami se starat. Postupně však přestávají zahradničení zvládat, což přidává další pocity méněcennosti a vede k psychickým krizím. Řešením jsou vyvýšené záhony a speciální zahradní náčiní, které umožní těmto lidem udržet si svého koníčka ještě dlouhou dobu.

Prostorové požadavky pro pohyb osob najdete zde.

Prvky zahrad prohandicapované  najdete zde.

Vodící prvky důležité pro orientaci zrakově postižených  najdete zde.